Dvojno knjigovodstvo – Kurs dvojnog knjigovodstva

Kurs za dvojno knjigovodstvo se u znatnoj meri razlikuje od kursa prostog knjigovodstva.
Iako je koncepcija ova dva različita kursa u nekoj meri slična, razlika je u suštini – načinu tj. principu vođenja poslovnih knjiga.

logo-skola-knjigovodstva

Dvojno knjigovodstvo obuhvata se sve poslovne događaje. Shodno tome, dvojno knjigovodstvo je kompletan – sveobuhvatan sistem knjigovodstvene evidencije. Krajnji, finansijski rezultat se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda.

Dvojno knjigovodstvo podrazumeva istovremeno dvostrano knjiženje, na jednom računu na levoj, a na drugom računu na desnoj strani.

Jedan od osnovnih automatizama u kontroli ispravnosti knjiženja – automatska kontrola potiče iz principa dvojnog knjigovodstva da se svaki poslovni događaj u istom izosu knjiži istovremeno (najmanje) na dva konta (na levoj i na desnoj strani). Otuda zbir svih iznosa proknjiženih na levoj strani mora odgovarati zbiru svih iznosa proknjiženih na desnoj strani.

U dvojnom knjigovodstvu svi poslovni događaji se razvrstavaju / evidentiraju po redosledu nastajanja (hronolška evidencija – dnevnik), zatim po predmetu (sistematski raspored evidencije po predmetu poslovnog događanja – glavna knjiga). Ova karakteristika dvojnog knjigovodstva naziva se permanentnost i sistematičnost

Još jedna bitna karakteristika dvojnog knjigovodstva je njegova sveobuhvatnost koja se ogleda u tome što su knjigovodstvenom evidencojom obuhvaćeni svi pojavni oblici sredstava i sve vrste izvora sredstava, svaka vrsta rashoda i svaka vrsta prihoda.

KURS-KNJIGOVODSTVA

Kako biste imali što jasniju predstavu o tome šta ćete učiti na kursu dvojnog knjigovodstva

pogledajte plan i program naveden u listi ispod.14

PLAN I PROGRAM KURSA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA:

UVOD U DVOJNO KNJIGOVODSTVO

 • Osnovni pojmovi knjigovodstva (aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspeha);
 • Osnove Zakona o računovodstvu;
 • Kontni okvir;
 • Kontni plan;
 • Pojam klase, grupe, podgrupe;
 • Bilansni kontni okvir;
 • Pojam analitike i sintetike;
 • Primer najosnovnijeg knjiženja kroz dnevnik i glavnu knjigu.

VRSTE DOKUMENTACIJE U DVOJNOM KNJIGOVODSTVU

 • BLAGAJNIČKA DOKUMENTA;
 • Nalog za prenos;
 • Nalog za uplatu i isplatu;
 • Faktura i profaktura;
 • Prijemnica;
 • Otpremnica;
 • Knjižno odobrenje;
 • Knjižno zaduženje.

POREZ NA DODATU VREDNOST – PDV

 • Pojam, suština i logika PDV-a;
 • Obrazac PPPDV;
 • Praktična vežba/primer;
 • Avansni račun;
 • Knjiga primljenih i izdatih računa;
 • Poreska oslobođenja od PDV-a

OSNOVNA SREDSTVA

 • Primer nabavke i otuđenja osnovnih sredstava (kupovina, prodaja, izgradnja).

OBRAČUN AMORTIZACIJE (PORESKA I KNJIGOVODSTVENA AMORTIZACIJA)

 • Linearni metod;
 • Degresivni metod;
 • Amortizacione grupe;
 • Obrazac OA.

NABAVKA ROBE

 • Izrada kalkulacije cene trgovinske robe;
 • Evidencija nabavke robe – knjiženje ulaznih faktura i kalkulacija;
 • Evidencija viškova i manjkova na robi.

OBRAČUN PRODAJE ROBE

 • Evidencija prodaje robe – knjiženje izlaznih faktura.
 • Obračun ostvarene razlike u ceni;
 • Nivelacija cena.

OBRAČUN ZARADA

 • Obračun zarada za zaposlene;
 • Obračun zarada za zaposlene za koje poslodavci koriste olakšice NSZ i Poreske uprave;
 • Knjiženja zarada;
 • Osnovni elementi Zakona o radu (noćni rad, rad u smenama, i sl.).

EVIDENTIRANJE TROŠKOVA PREKO KLASE 5

 • Električna energija, režije, telefon, internet i sl. troškovi.

IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA

 • Izrada završnog računa sa popunjavanjem obrasca Bilansa uspeha.

OSNIVANJE PREDUZETNIKA

 • Zakon o privatnim preduzetnicima;
 • Pečat;
 • Tekući račun;
 • Poreske prijave.

RADNI ODNOSI

 • Zakon o radu;
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Mobing;
 • Prijava i odjava zaposlenih radnika.

PORESKI SISTEM – OPOREZIVANJE

 • Paušal kao oblik oporezovanja preduzetnika;
 • Stvarni lični dohodak;
 • Lična zarada preduzetnika;
 • Porez na dodatu vrednost – PDV

OSNOVNA SREDSTVA

 • oprema;
 • materijalna i nematerijalna ulaganja;
 • inventar i
 • rezervni delovi.

AMORTIZACIJA

ZALIHE

POSLOVNE KNJIGE

 • Trgovina – veleprodaja, maloprodaja;
 • Ugostitelji;
 • Zanatlije;
 • Proizvodnja.

KALKULACIJA CENA

 • Nabavna vrednost robe;
 • Razlika u ceni;
 • Ukalkulisani PDV;
 • Zavisni troškovi nabavke;
 • Prodajna vrednost robe.

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

 • Dnevni izveštaj fiskalne kase i sl.

RASHODI

 • Nabavna vrednost prodate robe;
 • Materijalni i nematerijalni troškovi;
 • Troškovi zarada;
 • Finansijski troškovi;
 • Ostali rashodi.

POREZI I DOPRINOSI PO ODBITKU I PORESKE PRIJAVE

 • Obračun zarada zaposlenih;
 • Obračun zarada osnivača;
 • Porez na prihode od nepokretnosti i pokretnih stvari;
 • Bolovanja na teret poslodavca i na teret zavoda.

EVIDENCIJE PORESKE UPRAVE

 • Rešenja Poreske uprave za poreze i doprinose osnivača,
 • Analitika

BILANS USPEHA I PORESKI BILANS – Završni račun

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 • Pojam i suština elektonskog poslovanja;
 • Kvalifikovani elektronski sertifikati, digitalni potpisi;
 • Formati datoteka (XSD, XML, TXT);
 • Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom;
 • Elektronsko poslovanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja;
 • Elektronsko poslovanje sa bankama;
 • E-fakture.

PLATNI PROMET

 • Poslovne banke;
 • Tekući i devizni računi za redovno poslovanje;
 • Instrumenti platnog prometa;
 • Posebni oblici platnog prometa (Cesija, Asignacija, Kompenzacija i Preuzimanje duga)

 

 

logo skole fruits

Više o obuci za dvojno knjigovodstvo saznajte ovde.