Dvojno knjigovodstvo – Kurs dvojnog knjigovodstva

Kurs za dvojno knjigovodstvo se u znatnoj meri razlikuje od kursa prostog knjigovodstva.
Iako je koncepcija ova dva različita kursa u nekoj meri slična, razlika je u suštini – načinu tj. principu vođenja poslovnih knjiga.

logo-skola-knjigovodstva

Dvojno knjigovodstvo obuhvata se sve poslovne događaje. Shodno tome, dvojno knjigovodstvo je kompletan – sveobuhvatan sistem knjigovodstvene evidencije. Krajnji, finansijski rezultat se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda.

Dvojno knjigovodstvo podrazumeva istovremeno dvostrano knjiženje, na jednom računu na levoj, a na drugom računu na desnoj strani.

Jedan od osnovnih automatizama u kontroli ispravnosti knjiženja – automatska kontrola potiče iz principa dvojnog knjigovodstva da se svaki poslovni događaj u istom izosu knjiži istovremeno (najmanje) na dva konta (na levoj i na desnoj strani). Otuda zbir svih iznosa proknjiženih na levoj strani mora odgovarati zbiru svih iznosa proknjiženih na desnoj strani.

U dvojnom knjigovodstvu svi poslovni događaji se razvrstavaju / evidentiraju po redosledu nastajanja (hronolška evidencija – dnevnik), zatim po predmetu (sistematski raspored evidencije po predmetu poslovnog događanja – glavna knjiga). Ova karakteristika dvojnog knjigovodstva naziva se permanentnost i sistematičnost

Još jedna bitna karakteristika dvojnog knjigovodstva je njegova sveobuhvatnost koja se ogleda u tome što su knjigovodstvenom evidencojom obuhvaćeni svi pojavni oblici sredstava i sve vrste izvora sredstava, svaka vrsta rashoda i svaka vrsta prihoda.

KURS-KNJIGOVODSTVA

Kako biste imali što jasniju predstavu o tome šta ćete učiti na kursu dvojnog knjigovodstva

pogledajte plan i program naveden u listi ispod.14

PLAN I PROGRAM KURSA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA:

UVOD U DVOJNO KNJIGOVODSTVO

 • Osnovni pojmovi knjigovodstva (aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspeha);
 • Osnove Zakona o računovodstvu;
 • Kontni okvir;
 • Kontni plan;
 • Pojam klase, grupe, podgrupe;
 • Bilansni kontni okvir;
 • Pojam analitike i sintetike;
 • Primer najosnovnijeg knjiženja kroz dnevnik i glavnu knjigu.

VRSTE DOKUMENTACIJE U DVOJNOM KNJIGOVODSTVU

 • BLAGAJNIČKA DOKUMENTA;
 • Nalog za prenos;
 • Nalog za uplatu i isplatu;
 • Faktura i profaktura;
 • Prijemnica;
 • Otpremnica;
 • Knjižno odobrenje;
 • Knjižno zaduženje.

POREZ NA DODATU VREDNOST – PDV

 • Pojam, suština i logika PDV-a;
 • Obrazac PPPDV;
 • Praktična vežba/primer;
 • Avansni račun;
 • Knjiga primljenih i izdatih računa;
 • Poreska oslobođenja od PDV-a

OSNOVNA SREDSTVA

 • Primer nabavke i otuđenja osnovnih sredstava (kupovina, prodaja, izgradnja).

OBRAČUN AMORTIZACIJE (PORESKA I KNJIGOVODSTVENA AMORTIZACIJA)

 • Linearni metod;
 • Degresivni metod;
 • Amortizacione grupe;
 • Obrazac OA.

NABAVKA ROBE

 • Izrada kalkulacije cene trgovinske robe;
 • Evidencija nabavke robe – knjiženje ulaznih faktura i kalkulacija;
 • Evidencija viškova i manjkova na robi.

OBRAČUN PRODAJE ROBE

 • Evidencija prodaje robe – knjiženje izlaznih faktura.
 • Obračun ostvarene razlike u ceni;
 • Nivelacija cena.

POPIS ZALIHA ROBE I MATERIJALA *
* Tema za samostalnu obradu (bez predavanja)

 • Materijal;
 • Zalihe;
 • Popis.

RADNI ODNOSI*
* Tema za samostalnu obradu (bez predavanja)

 • Zakon o radu;
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Mobing;
 • Prijava i odjava zaposlenih radnika.

OBRAČUN ZARADA

 • Obračun zarada za zaposlene;
 • Obračun zarada za zaposlene za koje poslodavci koriste olakšice NSZ i Poreske uprave;
 • Knjiženja zarada;
 • Osnovni elementi Zakona o radu (noćni rad, rad u smenama, i sl.).

EVIDENTIRANJE TROŠKOVA PREKO KLASE 5

 • Električna energija, režije, telefon, internet i sl. troškovi.

IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA

 • Izrada završnog računa sa popunjavanjem obrasca Bilansa uspeha.

logo skole fruits

Više o obuci za dvojno knjigovodstvo saznajte ovde.